عقد قرارداد

جلسه عقد قرارداد و دریافت پیش پرداخت و کلا” قسمت شیرین ماجرا 🙂