تیزر مجتمع سارینا ۲ – تیزر فروش ۱

کارفرما : شرکت محترم سارینا کیش
تهیه کننده و صاحب اثر: مهدی اصفهانی
کارگردان و جلوه های ویژه : عرفان رحیمی

انیماتور : ایمان ظریف

مدیر تولید : ایمان ظریف

صداپیشه : اینانلو

مدل آرشیتکت : حسین ادیب

موزیک : مهدی آقائی

عکاس : دانیال صابونچی

هماهنگی و خدمات کیش : مهرداد اصفهانی