فاتح صنعت کیمیا

بسفارش شرکت محترم فاتح صنعت

تهیه کننده و صاحب اثر : مهدی اصفهانی

مدیر تولید و کارگردان : ایمان ظریف

تصویربردار : سهیل محسنی

انیماتور : علی بابایی

تدوین : عرفان رحیمی

 منشی صحنه : مهناز روزبهانی