لوله سازی اهواز

نمایشگاه نفت سال ۹۵

متراژ ۱۴۰ متر

پیشنهاد قیمت : ۷۰ میلیون